Wojciech Szewczyk
Właściciel firmy Karpaty - BHP

START

OFERUJEMY KURSY,SZKOLENIA, AUDYTY,DORADZTWO Z ZAKRESU BHP, PPPMED, PPOŻ ORAZ ORGANIZACJĘ WYJADZÓW SZKOLENIOWYCH DLA FIRM I ZAKŁADÓW

 • szkolenia okresowe z zagadnień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • instruktaże ogólne i stanowiskowe BHP wraz z dokumentacją,
 • szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w formie wykładóW I zajęć praktycznych,
 • szkolenia BHP i PPPmed W INNEJ FORMIE – szkolenia w programie szkoleń zakładowych i integracyjnych,
 • Doradztwo w organizacji programów wyjazdów zakładowych i integracyjnych,
 • przeprowadzanie audytów BHP,
 • wykonanie dokumentu „ Ocena ryzyka zawodowego”,
 • doradztwo w zakresie wyposażenia firm i zakładów pracy w sprzęt BHP, PPoż, PPmed,
 • nadzory BHP,
 • szkolenia ochrony PPoż i ewakuacji na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnej,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

O firmie

BHP, PPPMed i PPoż ZRGTW KARPATY w Bochni to firma która powstała na bazie doświadczeń i kwalifikacji właściciela - mgr zarządzania BHP, instruktora pierwszej pomocy Emergency First Response,
audytora systemu BHP Wojciecha Szewczyka.

W.Szewczyk jest długoletnim ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Podhalańskiej, ratownikiem kwalifikowanej pomocy przedmedycznej GOPR , ratownikiem EFR, ratownikiem WOPR, Przewodnikiem Beskidzkim, Pilotem Wycieczek Krajowych, technikiem wiertnikiem oraz czynnym nauczycielem mianowanym wychowania fizycznego, posiadającym dyplomy mgr wychowania fizycznego
i turystyki AWF.

Szkolenia

Firma przeprowadza szkolenia z zakresu BHP i PPoż wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas szkoleń wykorzystuje się sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne. Szkolenia prowadzone są stacjonarnie, w siedzibie lub w miejscu wyznaczonym przez klienta.

ZAKRES SZKOLEŃ

 • instruktaże ogólne dla pracowników rozpoczynających pracę,
 • instruktaże ogólne dla uczniów-praktykantów rozpoczynających praktykę,
 • instruktaże stanowiskowe dla pracowników rozpoczynających pracę,
 • instruktaże stanowiskowe dla uczniów – praktykantów rozpoczynających praktykę,
 • szkolenia okresowe pracowników pracujących na stanowiskach:
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • robotniczych różnych zawodów w tym dla pracowników wysokościowych,
 • prowadzących prace technikami alpinizmu przemysłowego, obsługi parków linowych, itp.
 • administracyjno – biurowych i innych,
 • nauczycieli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych,
 • placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 • inżynieryjno- technicznych,
 • służby zdrowia,
 • przedstawicieli handlowych.

SZKOLENIA PPPMED

Firma przeprowadza szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej do stanowisk pracy w firmach i zakładach pracy (w tym dla pracowników wysokościowych, nurków wykonujących prace podwodne). Szkolenia prowadzone są stacjonarnie
lub w siedzibach firm i placówek.
Podczas szkoleń wykorzystuje się sprzęt
audiowizualny i pomoce dydaktyczne.

Szkolenia obejmują wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu :

 • systemu ratownictwa w Polsce, telefonów alarmowych,
 • podstaw anatomii i fizjologii człowieka, systematyki urazowości,
 • bezpieczeństwa miejsca zdarzenia,
 • umiejętności oceny stanu poszkodowanego,
 • badania urazowego poszkodowanego,
 • udzielenia wsparcia psychologicznego,
 • przeprowadzania resuscytacji krążeniowo oddechowej poszkodowanego RKO,
 • prowadzenie akcji z użyciem defibrylatora i RKO,
 • umiejętności zabezpieczenia nieprzytomnego /pozycja boczna/,
 • umiejętności zabezpieczenia krwotoków,
 • postępowania w przypadku zadławienia,
 • prowadzenia wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego,
 • rozpoznania i postępowania w urazach głowy i urazach wewnętrznych,
 • rozpoznania i postępowania w przypadku złamania kręgosłupa,
 • zabezpieczania złamań, zwichnięć, skręceń,
 • postępowania w przypadku oparzeń termicznych i chemicznych, elektrycznych,
 • postępowania w zatruciach, wychłodzeniach, przegrzaniach.

Zakres programu szkolenia zawiera ćwiczenia z praktycznej likwidacji symulowanych wypadków. Zakończenie szkolenia jest podsumowane sprawdzeniem nabytych wiadomości i umiejętności oraz wydaniem świadectwa ukończenia kursu.
Przeprowadzamy również szkolenia pogłębiającą wiedzę z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów szkół oraz ludzi uprawiających wyczynowo sporty extremalne (narciarstwo wysokogórskie, wspinaczkę, speleologię) i innych.

Firma proponuje Państwu organizację szkoleń okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zagadnień ochrony przeciwpożarowej i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w programie szkoleń i wyjazdów zakładowych oraz integracyjnych. Oferujemy również doradztwo i współorganizację programu imprez wyjazdowych
- posiadane kwalifikacje mgr turystkyki oraz doświadczenie w organizacji imprez wyjazdowo-integracyjnych.

Propozycje programu szkoleń:

Kwalifikacje

Kliknij

Dokumentacje

Firma wykonuje i prowadzi dokumentacje BHP w tym miedzy innymi:

Audyty

Przeprowadzamy audyty firm pod względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykonianie audytu pozwala ocenić kompletność dokumentacji i wyposażenia BHP, PPoż, pod względem konieczności uzupełnienia lub przedstawienia organom kontrolnym.Obszary przeprowadzenia audytu:
 1. 1. badania lekarskie do stanowisk pracy,
 2. 2. szkolenia BHP i szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej do stanowisk pracy,
 3. 3. uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania zawodu,
 4. 4. instrukcje BHP i PPoż,
 5. 5. ocena ryzyka zawodowego,
 6. 6. postępowanie powypadkowe,
 7. 7. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 8. 8. wyposażenie i oznaczenie obiektów dróg wg przepisów BHP I PPoż.

Galeria

Kontakt

Wojciech Szewczyk
ul Kazimierza Wielkeigo 37/58
32-700 Bochnia
602529101